multi-stakeholder
training
concepts for the city
of the future

italian greek hungarian netherlands german serbian


Iako je termin “Pametni gradovi” danas u širokoj upotrebi, naročito u oblasti i literaturi vezanoj za prostorno planiranje i urbanističko istraživanje, jos uvek je neophodno identifikovati i definisati različite aspekte koji čine jedan grad “ pametnim”.

U literaturi se ovaj termin koristi na holistički način opisujući grad sa određenim karakteristikama, ali se koristi i u drugim aspektima koji obuhvata i pametne gradove, informatičke distrikte a negde se odnosi i na edukaciju i unapređenje života građana.

Povezanost sa ekonomijom i poslovima kada je reč o „Pametnim gradovima“ se koristi da se opiše grad sa „pametnim“ industrijama. Uglavnom se misli na industrije vezano za informatiku i komunikacione tehnologije (ICT) kao i druge industrije vezane za primenu informatičkih tehnologija u okviru proizvodnih procesa. Takođe, za poslovne parkove i distrikte koje uključuju kompanije takođe se koristi termin „Pametni grad“.

Termin “ Pametni grad” se takođe koristi za pripremljenost građana da koriste raspoložive tehnologije. Dakle, Pametni gradovi tj. građani. U literaturi se ovaj termin spominje za opis saradnje između gradske vlade, admnistracije i građana. Dobro upravljanje kao vid pametne administracije koji se često definiše i kao korišćenje novih kanala komunikacije sa građanstvom, npr. “ elektronsko upravljanje” ili “ elektronska demokratija”. Smart City se koristi i kada se govori o upotrebi moderne tehnologije u urbanom životu. To se ne odnosi samo na informatičke tehnologije već i na posebno moderne tehnologije transporta.

Logistika kao i novi transportni sistemi koji unapređuju gradski saobraćaj i mobilnost građana. Staviše, razni aspekti koji se odnose na gradski život dovode se u vezu sa Smart City terminom kao što su sigurnost/zelenilo, efikasnost, održivost i energija.

Kao zaključak, postoji nekoliko polja aktivnosti koje se vezuju za termin Pametni grad: industrija, edukacija, tehnička infrastruktura, razni “mekani faktori”. Pametni gradovi su gradovi koji dobro funkcionišu u šest kategorija, a koje su izgrađene na idejama aktivnih, samosvesnih i nezavisnih građana:

  • Pametna Ekonomija
  • Pametni Ljudi
  • Pametno Upravljanje
  • Pametna Mobilnost
  • Pametna Okolina
  • Pametno Življenje

Tokom godina, inicijative i projekti u oblasti Pametnih gradova su dobili sve više na značaju u Evropi iz nekoliko razloga. Međutim, većina tih projekata u osnovi se fokusira na tehnološke inovacije (zelene urbane tehnologije, informatičke tehnologije) i često ih pokreću investitori, globalne korporacije i građevinska industrija. Ovakav pristup isključuje druge aktere koji bi mogli da odigraju ključnu ulogu u razvijanju kvaliteta i rezultata i široko prihvatanje urbanih rešenja.

Projekat koji se finansira od strane Evropske unije " SMACC – Trening za gradove budućnosti“ – je koncepti obuke “za grad budućnosti” i usmeren je na najvažnije aktere u blasti održivog razvoja grada ( ciljne grupe su javna administracija i preduzetnici, naučnici, istraživači, nevladine organizacije i organizacije civilnog društva) i uvodi koncept treninga za tzv. „ pametne gradove“ sa ciljem širenja ovog koncepta na različite nivoe društva kako bi se pružila podrška razvoju pametnih gradova.


Erasmus + logo. This project has been funded with support from the European Commission.

Latest news