multi-stakeholder
training
concepts for the city
of the future

italian greek hungarian netherlands german serbian


Αν και ο όρος « Έξυπνη Πόλη » χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως, ιδιαίτερα σε σχέση με μελέτες και έρευνες για την αστική ανάπλαση, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και να καθοριστούν οι πτυχές εκείνες και τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια πόλη « έξυπνη » .

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει κάποια από τα χαρακτηριστικά εκείνα που πιθανότατα συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό μιας πόλης ως «έξυπνης», αλλά σπανίως ως μια έννοια που περιλαμβάνει πρακτικές και μοντέλα που αναφέρονται σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία σε όλα τα επίπεδα της ζωής στο αστικό περιβάλλον. Έτσι, φωτίζονται για παράδειγμα μόνο κάποιες από τις πτυχές μιας «έξυπνης πόλης» όπως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων της εν γένει.

Από την άλλη μεριά, όταν μιλάμε για το οικονομικό προφίλ μιας πόλης και την απασχόληση, ο όρος «έξυπνη πόλη» χρησιμοποιείται και πάλι για να περιγράψει μια πόλη με «έξυπνη» βιομηχανία με αναφορές στο βαθμό σύμφωνα με τον οποίο μια πόλη έχει αναπτύξει για παράδειγμα τεχνολογικά ή/και επιχειρηματικά πάρκα, ή συμπεριλαμβάνει τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση θεμάτων που έχουν σχέση με την τόνωση της απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.

Επίσης, ο όρος «έξυπνη πόλη» χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς για το συνολικό εκπαιδευτικό επίπεδο και το επίπεδο γνώσεων των κατοίκων της. Κάποιες άλλες φορές συνδέεται με την έννοια και τις πρακτικές της διακυβέρνησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του πιο γνωστού σε όλους μας όρου της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». Σε αυτήν την περίπτωση ακούμε συχνά για την έξυπνη διαχείριση ζητημάτων διοικητικής μέριμνας και υλικοτεχνικής υποδομής (logistics), ή τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης του κυκλοφοριακού, την ασφάλεια, τις «πράσινες» πόλεις και τις βιώσιμες λύσεις για την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση της ενέργειας στην πόλη.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η έννοια της «έξυπνης πόλης» μπορεί να αφορά μεμονωμένα ή σε συνδυασμό πολλές πτυχές της οργάνωσης και διαχείρισης της ζωής στην πόλη. Αυτό που έχει όμως κεντρική σημασία είναι ο βαθμός σύμφωνα με τον οποίο μια πόλη μπορεί να θέσει σε κίνηση έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό σε ετοιμότητα, ο οποίος προϋποθέτει υψηλά ποσοστά συμμετοχής του θεσμικού δυναμικού της πόλης και πολύ περισσότερο των πολιτών της. Μια «έξυπνη πόλη» είναι ως εκ τούτου η πόλη η οποία αξιοποιεί κατάλληλα ένα σύνολο αξόνων που συνηγορούν σε αυτόν το στόχο και αγκαλιάζουν τα εξής πεδία:

  • Έξυπνη οικονομία
  • Έξυπνοι άνθρωποι
  • Έξυπνη διακυβέρνηση
  • Έξυπνη κινητικότητα
  • Έξυπνο περιβάλλον
  • Έξυπνος τρόπος ζωής

Τα τελευταία χρόνια, πρωτοβουλίες και προγράμματα που εστιάζουν στην υποστήριξη για την ανάπτυξη μοντέλων «έξυπνων πόλεων» αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσπάθειες αυτές εξαντλούνται στο επίπεδο της τεχνικής καινοτομίας όπως οι «πράσινες» αστικές τεχνολογίες, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας κ.α. Πέραν τούτου, ο σχεδιασμός αυτών των μοντέλων εκκινεί σε μεγάλο βαθμό «από τα πάνω προς τα κάτω», αποκλείοντας στο στάδιο της προετοιμασίας και του σχεδιασμού φορείς διακυβέρνησης, που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο για την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την ευρεία αποδοχή των λύσεων που προτείνονται.

Σε αυτό ακριβώς το κρίσιμο σημείο παρεμβαίνει το έργο “SMACC – Smart City Coaching – multi-stakeholder training concepts for the city of the future” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι έχει στόχο να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων αλλά και των πολιτών μιας πόλης στην προσπάθεια να μετατρέψουν την πόλη τους σε μια «έξυπνη πόλη» ως αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής διαδικασίας με κοινό όραμα τη βελτίωση της ζωής τους. Κέντρα λήψης αποφάσεων και αστικού σχεδιασμού, δημόσια διοίκηση και επιχειρήσεις, ΜΚΟ και οργανώσεις πολιτών θα έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν έχοντας στη διάθεσή τους συγκεκριμένα εργαλεία και πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να ανταλλάξουν γνώσεις και μεθοδολογία ώστε να μπορέσουν με τη βοήθεια κατάλληλης «εκπαίδευσης» να λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλοϋποστηρικτικά μεταξύ τους. Να γίνουν με άλλα λόγια κοινωνοί της «έξυπνης πόλης» και την ίδια στιγμή να μπορούν να έχουν το ρόλο του «εκπαιδευτή» για μια «έξυπνη πόλη» ως στόχο κοινό για όλους, που έχει ανάγκη τη συμμετοχή και συμβολή όλων.


Erasmus + logo. This project has been funded with support from the European Commission.

Latest news